Κατασκευαστες
Ενημερωτικο δελτιο

ADIUM 110

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2: T3.1 και T3.2.
Κατασκευαστής: ISOMAT
$0.00 χωρίς ΦΠΑ
 

Μειώνει την απαίτηση σε νερό έως και 20% κατά την παρασκευή του σκυροδέματος. Προστιθέμενο σε έτοιμο σκυρόδεμα βελτιώνει σημαντικά την εργασιμότητά του (ρευστό σκυρόδεμα), χωρίς να απαιτείται επιπλέον νερό.